Zij-instromers, hou ze aan boord!

Zij-instromers die starten in het onderwijs komen met nieuwe ideeën en vol enthousiasme de school binnen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger dan het enthousiasme van de starters. Door het huidige lerarentekort komen zij-instromers snel zelfstandig voor de klas te staan. Onderzoek wijst uit dat deze groep startende leraren zich in het diepe gegooid voelt en veel van hen overweegt hierdoor het onderwijs vroegtijdig te verlaten. Een vaak gehoorde klacht is: Het team wil me helpen, maar ook mijn collega’s zijn overbelast.’

Wat is er nodig om deze groep te behouden?

Een gebrek aan begeleiding en inductieprogramma’s is de voornaamste reden voor het afhaken. Goede en adequate begeleiding van deze startende leerkrachten is dus essentieel.

Docenttalent zet zich al meer dan 14 jaar in voor het behoud van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten. Wij geloven dat scholen deze leraren kunnen binden door gerichte begeleiding in de vorm van training en coaching op pedagogisch en didactisch vlak. Onze kracht is de praktijkgerichte benadering van onze begeleiding.

Effectieve begeleiding

Om leerkrachten effectief te begeleiden is het nodig te investeren in een planmatige aanpak. Hiervoor zijn veel verschillende middelen in te zetten. Uit gesprekken met starters blijkt dat er behoefte is aan begeleiding zonder taboe. Hierbij kun je denken aan:

Coaching en begeleiding: De startende leerkracht wordt tijdens een klassenbezoek geobserveerd. Om het gewenste leerkrachtgedrag te versterken worden in een feedbackgesprek tips en adviezen uitgewisseld.

Co-teaching: Om de handelingsbekwaamheid van de leerkracht te vergroten wordt samen met de co-teacher een les voorbereid en gegeven.

SVIB: Er worden opnames gemaakt van een les. De filmbeelden worden geanalyseerd en sterke kanten van het leerkrachtgedrag belicht. Besproken wordt hoe deze krachtbron ook op andere momenten kan worden ingezet.

Intervisie: Intervisie stelt leerkrachten in staat van en met elkaar te leren, door ervaringen uit te wisselen en dagelijkse dilemma’s in de klas te bespreken. Ook kan er in deze groepssamenstelling specifieke aandacht worden besteed aan de onderwerpen waarin deze leerkrachten zich nog verder kunnen ontwikkelen.

Training: in praktijkgerichte trainingen leren de leerkrachten een goede organisatie van de groep te realiseren en de effectieve leertijd in de klas te verhogen. Thema’s die aan bod komen: oudercontacten, klassenmanagement, orde houden instructie geven en het omgaan met verschillen.

Voor meer informatie over het ontwikkelen van een traject op uw school, of het doorlichten van uw huidige traject neemt u contact op met Leonie Verweij, Onderwijsadviseur en initiatiefnemer van Docenttalent.

Rust in de klas begint bij goede klassenregels

Als coach en trainer in het PO en VO krijgen wij steeds vaker de vraag hoe rust en structuur in de klas kan worden gerealiseerd. Het antwoord op deze vraag: Hanteer duidelijke regels.

Wat zijn goede klassenregels?

  • De regel geeft aan welk gedrag gewenst is.
  • De regel is in overeenstemming met de visie van de school.
  • De regel kan worden nageleefd.
  • De regel is positief geformuleerd.
  • De regel is geformuleerd in simpele woorden.

Uitgangspunten klassenregels

Welke regels jij kiest is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen en jouw persoonlijke stijl.

Daarnaast spelen jouw professionele waarden ook een belangrijke rol. Stel jezelf daarom de vraag: Hoe wil je dat jouw leerlingen leren en met elkaar omgaan? Op basis van deze waarden kom je tot het gewenste gedrag.

Draagvlak creëren

Om ervoor te zorgen dat de regels gezamenlijk geaccepteerd worden is het wenselijk de leerlingen te betrekken bij het opstellen van de regels. Vraag aan de leerlingen wat zij nodig hebben om prettig met elkaar te kunnen werken. Bespreek welke regels jij hiervoor in gedachten hebt en waarom. Wanneer dit voor leerlingen duidelijk is, bevordert het de naleving.

Naleven van regels

Als de regels eenmaal zijn benoemd is het belangrijk om hierover te blijven communiceren. Een poster met de klassenregels erop kan hierbij als geheugensteun dienen. Herhaal de regels en zorg dat deze consequent worden nageleefd. Complimenteer gewenst gedrag klassikaal en corrigeer overtredingen één op één.

Wil je meer weten over het invoeren van goede klassenregels in jouw klas? Mail dan naar leonie@docenttalent.nl.

 

 

 

Artikel: Een goed begin is het halve werk!

Als startende leerkracht sta je er niet alleen voor. Op veel scholen zijn collega’s bereid je te helpen bij het oplossen van allerlei praktische zaken. Niettemin word je dagelijks voor lastige uitdagingen gesteld. Ook daarin sta je niet alleen, want veel startende leerkrachten geven aan met dezelfde vraagstukken te worstelen. In dit artikel vind je antwoorden op de meest voorkomende vraagstukken.

 

Download het volledige artikel hier.

Kwaliteitsverhoging HBO? Begin met concrete leerdoelen.

Om binnen het Hoger Beroepsonderwijs het eindniveau per opleiding te kunnen waarborgen, is het correct formuleren van leerdoelen van groot belang. Het formuleren van de leerdoelen blijkt echter in de praktijk niet zo makkelijk. Gelukkig kan dit knelpunt concreet worden aangepakt. Docenttalent legt in dit artikel uit hoe dit in zijn werk gaat.

Het belang van goed geformuleerde leerdoelen

Leerdoelen zijn belangrijk om een aantal redenen:

  1. Ze geven duidelijk aan wat de student aan kennis, inzicht, vaardigheden en (beroeps)houdingen moet bereiken aan het eind van de cursus;
  2. Ze zijn van belang om de leerresultaten te toetsen;
  3. Ze zijn bepalend voor de effectiviteit van de cursus;
  4. Collega-docenten hebben inzicht in de (voor)kennis van studenten en kunnen hierop hun lesstof afstemmen.

De invloed van goed geformuleerde leerdoelen is dan ook groot voor het waarborgen van kwaliteit op hogescholen.

Maar waarom doen opleidingen dit dan niet zorgvuldig?

Docenttalent ziet op hogescholen naast het gebrek aan leidraad voor het juist formuleren van de leerdoelen ook een gebrek aan evaluatiemomenten van bestaande leerdoelen en leerlijnen.

Het blijven afstemmen in hoeverre de ontwikkelingen in de beroepspraktijk in het curriculum aan bod komen en het blijven nagaan in hoeverre afzonderlijke vakken samen leiden tot het realiseren van de beroepscompetenties is van groot belang, maar wordt in de praktijk (nog) te weinig gedaan.

Hoe heldere en eenduidige leerdoelen formuleren?

Er zijn veel manieren om tot leerdoelen te komen in meetbaar gedrag. Vaak worden hierbij de SMART-principes gebruikt. Echter merken wij in de praktijk dat het niet eenvoudig is om de mate van specificatie te bepalen. Vandaar dat Docenttalent bij het formuleren van meetbare leerdoelen gebruik maakt van de vier componenten: actie, inhoud, norm en waarde.

Actie: Wat moeten studenten met de leerstof doen?
Inhoud: Op welke inhoud moet de student de beschreven activiteit kunnen toepassen?
Norm: Welke minimumprestatie vind je nog succesvol?
Waarde: Onder welke voorwaarde/vanuit welk perspectief moet de student het gedrag vertonen?

Wanneer een leerdoel tenminste de bovenste drie componenten bevat, kun je er zeker van zijn dat het leerdoel goed geformuleerd is. Bij sommige prestaties kan het handig zijn een tevens een waarde toe te kennen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het formuleren van leerdoelen en hoe Docenttalent hierbij kan ondersteunen? Of heb je een andere onderwijs-gerelateerde-uitdaging die je graag aan ons voorlegt?

Neem gerust vrijblijvend contact op via leonie@docenttalent.nl of 06-15087454 of lees verder over al onze activiteiten op www.docenttalent.nl.