Alle kinderen verdienen een plekje binnen het regulier onderwijs. Dit betekent dat scholen sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden: ‘Passend onderwijs’. In de praktijk betekent het dat kinderen met verschillende beperkingen binnen het regulier onderwijs een plek kunnen krijgen.

Uit het evaluatierapport van de commissie Lambrechts, de commissie die het ‘Passend onderwijs’ evalueert, blijkt dat het beleid onvoldoende is geland op de werkvloer. Vandaar dat veel scholen momenteel investeren in structurele en preventieve aanpak voor het omgaan met de verschillen in de klas als, ADHD, stoornissen in het autisme spectrum en grensoverschrijdend gedrag.

Succesfactoren

Een belangrijke succesfactor in de aanpak is allereerst het ‘effectief omgaan met probleemgedrag’, gekoppeld aan een effectief systeem van regels en routines. Gezien de veelzijdigheid in problematiek heeft de leerkracht een scala aan interventies en strategieën nodig, voor het op de juiste manier omgaan met beperkingen en/of gedragsproblemen. Het uitbreiden van het handelingsrepertoire van de leraar is hierbij bewezen effectief. Daarnaast is een goede afstemming en communicatie met het kind en alle betrokkenen een succesfactor. Leerlingen voelen zich meer op hun gemak en leren gemakkelijker bij leerkrachten met wie ze goed contact hebben. Om contact te maken is het belangrijk dat de leerkracht goed afstemt en weet wat de kinderen boeit en bezighoudt. Persoonlijke aandacht en goed luisteren, geven de leerling het gevoel gehoord te worden. Tenslotte draagt een goed pedagogisch klimaat in de klas ook bij aan het succesvol omgaan met verschillen in de klas.

Handelingsadviezen omgaan met gedragsproblemen

Om bovenstaande succesfactoren te vertalen naar concreet leerkrachtgedrag heeft Onderwijsadviesbureau Docenttalent de training ‘Passend onderwijs, en nu de praktijk’ ontwikkeld. In deze training wordt uiteengezet welke (leerkracht)kwaliteiten nodig zijn voor het effectief omgaan met gedragsproblemen en ontvangt de leerkracht pedagogische en didactische handelingsadviezen.

Specifieke training van Docenttalent over ‘Passend onderwijs’

In de training over passend onderwijs zijn de meest effectieve didactische strategieën geselecteerd om in te zetten in de klas. Tevens wordt stilgestaan bij het herkennen van- en tegemoet komen aan de individuele behoeften van leerlingen. Er worden handvatten geboden voor het versterken van de relatie tussen leerkracht en leerling en het creëren van een veilig klimaat.

De trainingen van Docenttalent kenmerken zich door de praktische toepasbaarheid. De inspirerende en afwisselende programma’s zijn ontwikkeld en worden verzorgd door trainers, met zelf ruime praktijkervaring in het onderwijs. Daarnaast zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en (didactische) leermiddelen en beschikken zij over de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap.

Passend onderwijs… en nu de praktijk!

Na afloop van de training kan de leerkracht het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren door goed pedagogisch handelen en effectieve didactische strategieën.