Een veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen zich veilig voelen in de klas, zich geaccepteerd voelen door medeleerlingen en vertrouwen hebben in eigen kunnen.

Maak leerlingen bewust

Micha de Winter, hoogleraar Pedagogiek, ziet het als de taak van de school om leerlingen bewust te maken van hun mogelijkheden (talentontwikkeling, afstemmen op onderwijsbehoefte en leermogelijkheden). Dit houdt in dat de leerkracht zijn onderwijs afstemt op de leerstijlen, tempoverschillen en sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn leerlingen. Goed contact tussen leerkracht en leerling is hierbij van cruciaal belang.

Stem af op de behoeften

Om een goede afstemming te bereiken is het nodig het onderwijs in te richten naar de individuele onderwijs- en leerbehoeften van de leerlingen, er is zicht op wat de leerling nodig heeft en het onderwijs wordt hierop afgestemd. Voor veel leerkrachten een hele uitdaging om hierin te voorzien. Het komt dan ook geregeld voor dat er afstemmingsproblemen ontstaan bijvoorbeeld door gedragsproblemen, pesten of faalangst.

Specifieke trainingen van Docenttalent over ‘gedrag en werkhouding’

Docenttalent heeft verschillende trainingen ontwikkeld om het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht te versterken. Hierbij wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan ongewenst gedrag en pesten en biedt Docenttalent handvatten om hiermee om te gaan. Tevens wordt stilgestaan bij rust in de groep en het ontdekken van talenten bij jezelf en bij leerlingen.

De trainingen van Docenttalent kenmerken zich door de praktische toepasbaarheid. De inspirerende en afwisselende programma’s zijn ontwikkeld en worden verzorgd door trainers, met zelf ruime praktijkervaring in het onderwijs. Daarnaast zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en (didactische) leermiddelen en beschikken zij over de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap.

Een overzicht van trainingen

Aan de slag met pesten in de klas

De training biedt handvatten om pesten in de klas aan te pakken. De leerkracht leert het probleem aan te pakken met behulp van alle betrokkenen.

Rust en aandacht in de groep

De training biedt de leerkracht handvatten om meer rust te creëren bij zichzelf en bij de kinderen in de klas.

Aan de slag met ongewenst gedrag

Na het volgen van deze training heeft de leerkracht zijn handelingsrepertoire uitgebreid om probleemgedrag om te buigen naar gewenst gedrag.

Weg met de CITO stress!

In deze training ontvangt de leerkracht handvatten om stress, voorafgaand aan een toets, bij leerlingen te verminderen.  

Talentgedreven werken in de klas

Na het volgen van deze training kan de leerkracht zijn persoonlijke talenten inzetten en groei van talent bij leerlingen stimuleren.