Goed onderwijs valt of staat met goede leerkrachten. Maar wat typeert een goede leerkracht? Uitstekende didactische en pedagogische kwaliteiten zijn hierbij een absolute voorwaarde. Didactiek wordt ook wel de kunst van het onderwijzen genoemd waarbij men zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en leerstrategieën het best kunnen worden overgebracht. Het is dus eigenlijk niks anders dan het leerbaar maken van de (les)inhoud voor de leerlingen.

De betrokkenheid van leerlingen optimaliseren

Leerkrachten maken de lesinhoud leerbaar door het inzetten van verschillende methoden en methodieken, waarbij zij gebruik maken van afwisselende werkvormen en materialen. Didactiek geeft een leerkracht handvatten voor het motiveren van leerlingen, het vinden van de juiste lesopbouw, het bieden van afwisselende werkvormen en het optimaliseren van de betrokkenheid. Tevens wordt bij didactiek nagedacht over het gebruik van (leer)middelen om het leerproces optimaal te kunnen ondersteunen en passende manieren te gebruiken om dit proces te evalueren. Logisch dus dat didactiek in elke lerarenopleiding voorkomt en ook een belangrijke tak is binnen het trainingsaanbod van Docenttalent. 

Een veilig pedagogisch klimaat als voorwaarde

Uiteraard is de didactiek nauw verbonden met pedagogiek. Bij pedagogiek gaat het om de opvoedkunde en onderwijsleer waarbij wordt gekeken naar hoe een mens zich ontwikkelt van een kind tot zijn volwassenheid. Zo is een veilig pedagogisch klimaat een voorwaarde om tot leren te komen. Om deze reden is Docenttalent groot voorstander van de oplossingsgerichte werkwijze en past zij dit toe in haar trainingen, maar ook bij het coachen van leerkrachten. Docenttalent gelooft in de kracht van complimenteren en kijkt graag naar wat al goed gaat, om vanuit hier verder te bouwen.

Specifieke trainingen van Docenttalent over ‘Didactiek’

Docenttalent biedt diverse trainingen die specifiek op de didactiek gericht zijn.
Goed onderwijs, valt of staat met een goede leerkracht. Vandaar dat Docenttalent zich dagelijks inzet om in iedere leerkracht zijn talent naar boven te halen. In deze specifieke trainingen bieden we diverse handvatten en activerende werkvormen om het lesgeven te optimaliseren.
 
De trainingen van Docenttalent kenmerken zich door de praktische toepasbaarheid. De inspirerende en afwisselende programma’s zijn ontwikkeld en worden verzorgd door trainers, met zelf ruime praktijkervaring in het onderwijs. Daarnaast zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en (didactische) leermiddelen en beschikken zij over de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap. 
 
Een overzicht van de trainingen

Competent in klassenmanagement

In deze training leert de leerkracht een goed leer- en werkklimaat in de klas te realiseren. Met meer effectieve leertijd, structuur en aandacht voor alle leerlingen.

Verras je klas - activerende werkvormen

Deze training stelt de leerkracht in staat, door het inzetten van (didactische) werkvormen, de concentratie en sfeer in de klas te verhogen.

Oplossingsgericht werken in de klas

In deze training leert de leerkracht de belangrijkste interventies en technieken van de oplossingsgerichte werkwijze toe te passen in de onderwijspraktijk.

Handelingsgericht werken in een schoolteam

In deze training gaat de leerkracht aan de slag met het uitwerken van een groepsoverzicht, middels de ontvangen tips en trucs over handelingsgericht werken.

Talent voor de klas: de startende leerkracht PO

Na het volgen van deze training kan de leerkracht de effectieve leertijd verhogen door het realiseren van een prettig leer- en werkklimaat in de klas.

Teach like a champion!

In deze training leert de leerkracht, door het inzetten van verschillende technieken de betrokkenheid en leerprestaties van leerlingen in de klas te verhogen.